Vedtægter for Nunatsinni Advokatit • Grønlandske Advokater

1. Navn hjemsted og formål

§ 1
Stk. 1. Foreningens navn er "Nunatsinni Advokatit • Grønlandske Advokater".
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2
Stk. 1. Foreningens formål er
at højne advokatstandens anseelse,
at forøge dens dygtighed,
at fremme dens erhvervsinteresser og
at virke for gode kollegiale forhold.

2. Medlemmer

§ 3
Stk. 1. Kun advokatvirksomheder, der har hjemsted i Grønland og opfylder betingelserne i den grønlandske retsplejelovs § 76, kan være medlemmer af foreningen.
Stk. 2. Medlemskabet omfatter samtlige de i virksomhederne beskæftigede advokater, der har advokatbeskikkelse, og advokatfuldmægtige, der er autoriseret af dommeren ved Retten i Grønland.

3. Ind- og udmeldelse 

§ 4
Stk. 1. Anmodning om indmeldelse skal ske ved indlevering af ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør, om optagelse som medlem kan finde sted. Anmodning om optagelse som medlem kan afslås, hvis der er saglige grunde hertil. Bestyrelsens beslutning kan af ansøgeren indbringes for næste generalforsamling men ikke for nogen domstol.
Stk. 2. Ved indmeldelsen betales samtidig et indmeldelsesgebyr svarende til kontingentet til foreningen for det pågældende år. Indmeldelsesgebyret ved indmeldelse i 2009 fastsættes af den stiftende generalforsamling. 

§ 5
Stk. 1. Udmeldelse kan ske skriftligt.
Stk. 2. Et medlem, der udtræder af foreningen, har  uanset årsagen  ikke krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på andel i foreningens formue.

4. Eksklusion

§ 6
Stk.1. Bestyrelsen kan ved to trediedeles flertal beslutte, at et medlem ekskluderes, såfremt medlemmet eller en af dets ansatte eller indehavere groft eller ved gentagne lejligheder har overtrådt foreningens regler eller i øvrigt ikke i sin adfærd eller virksomhed udviser den værdighed, som det forudsættes af en advokat, advokatfuldmægtig eller advokatvirksomhed.
Stk. 2. Bestyrelsen giver, forinden afgørelse om eksklusion træffes, medlemmet lejlighed til at udtale sig. Bestyrelsen kan forinden stillingtagen til eksklusion efter stk. 1 meddele medlemmet en frist på op til 6 måneder til at iværksætte dispositioner for at undgå eksklusion.
Stk. 3. Eksklusion har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning eller fra udløbet af en frist, jf. stk. 2.
Stk. 4. Bestyrelsens beslutninger med hensyn til eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for næste generalforsamling men ikke for nogen domstol.
Stk. 5. Et medlem af foreningen ekskluderes, når medlemmet i et halvt år trods påkrav er i kontingentrestance.

5. Kontingent

§ 7
Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det løbende regnskabsår. Kontingentet fastsættes til et beløb for hver advokat tilknyttet et medlem. For advokatfuldmægtige fastsættes kontingentet til det halve af kontingentet for advokater. Kontingentet opkræves i januar og forfalder til betaling senest den 31. januar. 
Stk. 2. Generalforsamlingen kan med 2/3-flertal beslutte, at der ekstraordinært skal ske indbetaling af ét yderligere beløb for hver advokat tilknyttet et medlem.  
Stk. 3. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue, ikke de enkelte medlemmer.

6. Foreningens organer

Generalforsamlingen
§ 8
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Tiden og stedet for afholdelse af både ordinær og ekstraordinær generalforsamling bestemmes af bestyrelsen.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamling sker med minimum 3 ugers varsel ved elektronisk meddelelse til medlemmerne (e-mail). Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden, herunder bestyrelsens forslag ifølge stk. 3, punkt 4-8. 
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
  4. Valg af formand.
  5. Valg af den øvrige bestyrelse.
  6. Valg af revisor.
  7. Fastlæggelse af kontingentet for det løbende regnskabsår.
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen.
  9. Eventuelle forslag fra medlemmerne.
  10. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne vedrørende, stk. 3, pkt. 4-6 og 9 skal være indleveret til bestyrelsens formand senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 5 Bestyrelsen mailer eventuelle forslag fra medlemmerne, jfr. stk. 4, til hvert medlem senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 9
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt.
Stk. 2. Senest 8 dage efter, at 2 medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, ledsaget af formuleret forslag, har begæret indkaldt en ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 1 og højst 2 ugers varsel ved mail til hvert medlem.

§ 10
Stk. 1. På generalforsamlinger kan kun de forslag komme under behandling, der nævnes i indkaldelsen, jfr. § 8, stk. 2 eller er stillet af medlemmerne, jf. § 8, stk. 4 og 5.
Stk. 2. Skulle der ikke foreligge det fornødne antal kandidater i henhold til § 8, stk. 3, pkt. 4, 5 og 6, vælges de manglende kandidater efter forslag, der fremsættes på generalforsamlingen.

§ 11
Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.
Stk. 2. Referat fra en generalforsamling gøres tilgængeligt for medlemmerne ved elektronisk udsendelse (e-mail) senest 14 dage efter afholdelsen

§ 12
Stk. 1. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender, bortset fra de i de næste stykker nævnte, ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 2. Ændringer af vedtægterne eller godkendelse af bestyrelsens beslutning efter § 4 eller § 6 kræver at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 3. Blanke og ugyldige stemmer betragtes som ikke afgivne.
Stk. 4. Beslutning om foreningens opløsning kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er på den pågældende generalforsamling 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, men generalforsamlingen i øvrigt ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen inden 8 dage til en ny generalforsamling, hvor forslaget da skal anses for vedtaget, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 5. I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om foreningens formue.

§ 13
Stk. 1. Hvert medlem har en stemme på en generalforsamling.
Stk. 2. For at stemme kræves personligt møde eller møde via telefon ved en advokat tilknyttet medlemmet.

Bestyrelsen
§ 14
Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af en formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer, valgt for et regnskabsår ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Valgbar til formand og bestyrelsesmedlemmer er advokater ansat i eller indehavere af en advokatvirksomhed, der er medlem af foreningen.
Stk. 3. Formanden vælges først og ved simpel stemmeflerhed. Dernæst vælges den øvrige bestyrelse; de, der får flest stemmer, er valgt. Genvalg kan finde sted, dog at intet bestyrelsesmedlem kan have sæde i bestyrelsen mere end 5 regnskabsår ad gangen.
Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv en næstformand og en kasserer blandt bestyrelsesmedlemmerne.

§ 15
Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen og udfører de vedtagne beslutninger. Den holder møde, så ofte det begæres af et af bestyrelsesmedlemmerne. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede. Afstemningen afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog § 6, stk. 1. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fordeler forretningerne mellem bestyrelsesmedlemmerne.

7. Tegningsregel

§ 16
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

8. Regnskab og revision

§ 17
Stk. 1. Regnskabet løber fra den 1. juli til 30. juni. Ved hvert regnskabsårs udløb opgøres regnskabet over det forløbne års drift samt status.
Stk. 2. Regnskabet skal inden 15. august være afsluttet og tilstillet revisor, som derefter inden 1. september skal fremsende det reviderede regnskab til bestyrelsen.

9. Ikrafttræden

§ 18
Stk. 1. Vedtægterne trådt i kraft efter vedtagelse på foreningens stiftende generalforsamling den 26. februar 2009.

Vedtægternes § 1, stk. 1 og § 6, stk. 1 er ændret på foreningens 1. ordinære generalforsamling, den 10. december 2009.

 

Dirigent

______________________

Advokat Finn Meinel