Klager

Hvis du mener advokaten har begået en fejl


Hvis du vil klage over en advokat, skal du sende klagen til:


Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk 
Fax: 33 36 97 60
Telefon: 33 96 97 98 Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 9.30 - 12.30. Torsdag: 10.00 - 12.30 (dansk tid).


Klageskemaer kan hentes her www.advokatnaevnet.dk/Default.aspx?ID=11.
 
Klager over advokatens regning (salærklager)
Advokatnævnet vurderer, i henhold til retsplejelovens § 78, stk. 2, hvorvidt salæret er rimeligt. Advokatnævnet kan godkende vederlagets størrelse eller bestemme, at vederlaget skal nedsættes eller bortfalde.


Klager over advokatens behandling af dig eller din sag (adfærdsklage/disciplinærklager)
Advokatnævnet vurderer, om advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Reglen om god advokatskik findes i retsplejelovens § 78.


Hvis Advokatnævnet mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan nævnet give advokaten en sanktion. Sanktionen kan være en irettesættelse eller en bøde på indtil 300.000 danske kroner.


Har advokaten gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af sine pligter som advokat, og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke for fremtiden vil udøve advokatvirksomhed på forsvarlig måde, kan Advokatnævnet frakende advokaten retten til at udføre sager eller forretninger af nærmere angiven karakter eller retten til at udøve advokatvirksomhed.


Frakendelsen kan ske i et tidsrum fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre.


Erstatning
Advokatnævnet kan ikke tage stilling til, om du kan kræve erstatning af advokaten. Hvis du mener, at du har et erstatningskrav, må du selv anlægge sag mod advokaten ved de almindelig domstole.


Erstatningskrav mod advokaten forældes normalt på 5 år, dvs. kan ikke længere gøres gældende efter 5 år. Den 5- årige forældelse løber stadigvæk, selv om du har indsendt en klage over advokaten.


Sagens gang i Advokatnævnet
Når sekretariatet modtager en klage, anmoder sekretariatet om en forklaring fra den advokat, der er klaget over. Du får en kopi af forklaringen og får mulighed for skriftligt at kommentere, hvis du har yderligere bemærkninger til sagen.


Hvis advokaten vælger ikke at svare, bliver din forklaring lagt til grund.  I enkelte sager kan det være nødvendigt at anmode om yderligere forklaringer fra dig eller advokaten, inden klagen kan afgøres af Advokatnævnet.


Sagerne behandles på grundlag af det skriftlige materiale, men hver part kan anmode om at møde personligt for Advokatnævnet og afgive forklaring for at supplere det skriftlige materiale. Det forhold, at en af parterne anmoder om at møde personligt, medfører ikke, at den anden part har pligt til også at møde personligt.


Klagerfrist


 Klagefristen er 1 år. Klagefristen regnes fra det tidspunkt, du blev klar over det forhold, som klagen vedrører, jf. den danske retsplejelovs § 147 b, stk. 2, eller bekendt med kravet om vederlag, og § 146, stk. 2.


Afvisninger
Advokatnævnet kan afvise en klage, hvis:
1. klagen er indgivet for sent.
3. klagen ikke kan behandles af nævnet
4. klageren ikke har en retlig interesse.


Ad 1. Advokatnævnets sekretariatet afviser klager, der er indgivet efter klagefristens udløb. Sekretariatets afvisning kan indbringes for nævnet. Nævnet kan fastholde beslutningen eller give dispensation fra fristen. Nævnet kan give dispensation, hvis fristoverskridelsen er rimeligt begrundet. Læs mere i afsnittet: Frister.

Ad. 2. Nævnet kan afvise en klage, som ikke hører under nævnets område. Det kan være sager, hvor der eksempelvis klages over andre end advokater.
 
Ad. 3. Nævnet kan afvise en klage, hvis klageren ikke har retlig interesse. Du kan f.eks ikke klage over, at du syntes, din nabos advokat har opkrævet et for stort salær af ham, hvis du i øvrigt ikke har haft noget med sagen eller advokaten at gøre.


Hvem behandler klagerne?
Advokatnævnet består af 21 medlemmer. 9 medlemmer er advokater, 3 medlemmer er dommere og 9 øvrige medlemmer udpeges af Justitsministeriet.
Når nævnet træffer afgørelser, er der lige fordeling af advokater og medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Hvis der er stemmelighed er formandens (dommerens) stemme afgørende.


Nævnets 21 medlemmer arbejder både samlet (i plenum) og i afdelinger. Nævnet har tre afdelinger.

I plenum behandles følgende sager:
1. principielle sager
2. sager om frakendelse af retten til at drive advokatvirksomhed og
3. sager om ophævelse af en frakendelse

Langt de fleste sager behandles i en af de tre nævnsafdelinger.

Nævnet holder møde ca. en gang om måneden.

Når nævnet træffer afgørelser, er der lige fordeling af advokater og medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Hvis der er stemmelighed er formandens (dommerens) stemme afgørende.


Reglerne
Reglerne om klager over advokater findes i:  1. Retsplejeloven §§ 92, 93 og 94.

  2. Den danske retsplejelov kapitel 15 a og 15b

  3. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 17/1 2008 om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

 Hvis du vil vide mere om klagesagsbehandlingen, se www.advokatnaevnet.dk.