Retshjælp

Orientering om fri proces, retshjælpsforsikring og offentlig retshjælp

De omkostninger til retsafgifter, syn og skøn og advokatsalærer, der er forbundet med førelse af retssager, kan i mange tilfælde betales helt eller delvis fra det offentlige eller fra det forsikringsselskab, hvor du har tegnet indbo/hjem/familieforsikring.

FRI PROCES
Advokaten sørger naturligvis for på dine vegne at indsende ansøgning om fri proces til Rigsombudsmanden.

Betingelserne for at opnå fri proces er, at Rigsombudsmanden skønner, at der er rimelig grund til at føre sagen, samt at du opfylder de økonomiske betingelser, der fremgår nedenfor, pkt. 4.

Du skal til advokaten aflevere årsopgørelser fra Skattestyrelsen fra det forrige kalenderår og evt. ægtefælles/samlevers årsopgørelse og samtidig skal du oplyse antallet af hjemmeboende, mindreårige børn.

Endelig skal du aflevere kopi af din police, hvor du har tegnet indbo/hjem/familieforsikring.

RETSHJÆLPSFORSIKRING
Endvidere skal du være opmærksom på, at der i din indboforsikring kan være tilknyttet retshjælpsforsikringsdækning, idet retshjælpsforsikringen i visse tilfælde dækker retssagers omkostninger. Retshjælpsforsikringen dækker dog ikke alle arter af retssager, og desuden er det en forudsætning, at omkostningerne kan anses afholdt med rimelig grund, at en advokat påtager sig sagen, og at sagen af advokaten anmeldes til forsikringsselskabet.

Bemærk hvad dækningssummen er på din retshjælpsforsikring f.eks. kr. 125.000. Din selvrisiko er som hovedregel 10% heraf, dog minimum kr. 2.500.

Tag derfor policen med til din advokat, som kan fortælle dig om mulighederne for dækning i netop din sag.

OFFENTLIG RETSHJÆLP
Hvis du hos en beneficeret advokat søger råd og vejledning i forbindelse med juridiske spørgsmål, der ikke skal føres retssag om, kan du, hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor, (se pkt. 4), opnå tilskud fra det offentlige efter reglerne om offentlig retshjælp ved advokater.
Som almindelig retshjælp op til kr. 930. Hvis der foreligger en tvist, eller der er et ganske begrundet særligt behov, kan der ydes udvidet retshjælp fra det offentlige med op til kr. 2.130.

Det er ikke alle typer af sager, der kan gives offentligt retshjælpstilskud til. F.eks. er straffesager og gældssaneringssager ikke omfattet af ordningen.

INDTÆGTSGRÆNSER
De økonomiske grænser for at opnå fri proces og offentlig retshjælp ved advokater er pr. 1. januar 2011 fastsat til følgende beløb:

Enlige kr. 280.000,00
Gifte/samlevende kr. 356.000,00
Tillæg pr. barn kr. 49.000,00

Beløbsgrænserne forhøjes med kr. 49.000,00 pr. barn under 18 år, som enten bor hos ansøgeren/den retshjælpssøgende eller i overvejende grad forsørges af denne.

Beløbene beregnes som summen af A-indkomsten og B-indkomsten med fradrag af 10.000 kr., som de fremgår af slutopgørelsen fra forrige kalenderår med tillæg af eventuelt udbytte fra grønlandske selskaber i det pågældende år.

Her finder du Den Selvejende Retshjælpsinstitution IKIU

Gratis og anonym mundtlig rådgivning ved personlig og telefonisk henvendelse alle hverdage kl. 15.00 - 17.00

Kissarneqqortuunnguaq 9, 3900 Nuuk
Tlf. 324548, Fax 314548, ikiu@ikiu.gl, www.ikiu.gl